Privacy Policy

Privacy

Privacy Policy Algemeen

De Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De Praktijk maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te  schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Als De Praktijk zijn wij verantwoordelijk voor uw gegevens en zullen erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Administratieve doeleinde

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar.

Privacyreglement
De Praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. ?De fysiotherapeut zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Doel van de persoonsregistratie

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken.
 2. De fysiotherapeut zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.
 3. De fysiotherapeut zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.
 4. Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapie worden in het dossier opgeslagen.

Verwerking van de persoonsregistratie
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan

 1. De geregistreerde toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens.
 2. De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 3. De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen.
 4. De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde.
 5. De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van De Praktijk en geheimhouding

 1. Behalve de praktijkhouders, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eventuele waarnemers/medebehandelaars. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.
 3. In het kader van kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een externe (certificerende) instantie inzage krijgt in dossiergegevens. Indien dit niet wenselijk is dient u dit te melden bij uw behandeld therapeut.
 4. De fysiotherapiepraktijk draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzage gerechtigd zijn zich toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
 5. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt.

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 2. Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de praktijkhouder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De praktijkhouder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.

Indien u van mening bent dat de fysiotherapiepraktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen De Praktijk, kenbaar maken.

– In beweging komen door stil te staan bij jezelf –